ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, October 6, 2009

வருவதை ஏற்றுக்கொள் ! ! !

வாழ்க்கையில் என்றும் ஆனந்தமாக 
இருக்க வேண்டுமென்றால் ,
வருவதை அப்படியே 
ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும் !  
 எந்த நிகழ்ச்சி எப்படி நடந்தாலும் 
அதை அப்படியே 
ஏற்றுக்கொள்ள பழகிக்கொள் !

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP