ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, October 20, 2009

இதுதான் சத்தியம் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா

ஒவ்வொரு நாளும் க்ருஷ்ணனோடு
கொண்டாட  கோடி விஷயங்களுண்டு !

அல்ப மனிதர்களோடு மனதைக்
கட்டிக்கொண்டு ஏன் குழம்புகிறாய்!

உன் வேலை க்ருஷ்ணனோடு
ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது மட்டும்தான் !

மனதால் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கவே
நேரம் போதவில்லை!

துக்கத்திற்கும் உனக்கும்
ஒட்டில்லை ! ஒரு  உறவுமில்லை !

நீ முடிவில்லாத ஆனந்தத்தின் குழந்தை !
இதுதான் சத்தியம் ! ! ! 


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP