ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, March 18, 2010

க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ராதேக்ருஷ்ணா !

இருக்கிறான் !
க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !
உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஆகாசமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !
பூமியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

காற்றாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நீராக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அக்னியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஆகாரமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வஸ்திரமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

காலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கண்ணாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

காதாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மூக்காக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வயிறாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பசியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

சப்தமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நாவாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

செருப்பாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தலையணையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

படுக்கையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

போர்வையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தாயாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தந்தையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பந்துவாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

குழந்தையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

சொத்தாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

புத்தியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மனதாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

சொல்லாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

செயலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஞாபகசக்தியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வெற்றியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

சந்தோஷமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பாடலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஆடலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நாதமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தாவரங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மிருகங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மனிதர்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பூச்சிகளாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பூக்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

உணர்வாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

உயிராக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஆத்மாவாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அழகாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அற்புதமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அதிசயமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தேவர்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஆனந்தக்கண்ணீராக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மயிர்கூச்சலாய் உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பக்தியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நாமஜபமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நிகழ்வாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

எதிர்காலமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மனசாட்சியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நிலவாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நக்ஷத்திரங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நகங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நட்பாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பரிகாசமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

புண்ணியமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

புலன்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

புத்தகமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

ஸ்லோகங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கீதையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பாகவதமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

சிலையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பகலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

இரவாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வண்ணங்களாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தங்கமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வைரமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பவழமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

முத்தாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வைடூரியமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மரகதமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கேள்வியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பதிலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வெண்ணையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வெல்லமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

செல்லமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கோலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பாலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தயிராக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

நெய்யாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பக்ஷணமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மாலையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மருதாணியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

முத்தமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தோடாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கொலுசாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வளையலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

மூக்குத்தியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கட்டிலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

தொட்டிலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

வேதமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

 சத்சங்கமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !


பஜனையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

கோயிலாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அர்ச்சனையாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

பாரதபூமியாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

இந்துதர்மமாக உன் க்ருஷ்ணன் இருக்கிறான் !

அதனால் அனுபவித்து விடு !
உன் க்ருஷ்ணனை அனுபவித்து விடு !
உன் இஷ்டப்படி அனுபவித்து விடு !
இந்த ஜன்மாவில் அனுபவித்து விடு !
இந்த வயதில் அனுபவித்து விடு !
இந்த வருஷத்தில் அனுபவித்து விடு !
இந்த மாதத்தில் அனுபவித்து விடு !
இந்த வாரத்தில் அனுபவித்து விடு !
இந்த நாளில் அனுபவித்து விடு !
இந்த நேரத்தில் அனுபவித்து விடு !
இந்த நிமிஷத்தில் அனுபவித்து விடு !
இந்த நொடியில் அனுபவித்து விடு !

அனுபவித்து விடு !
கட்டாயம் அனுபவித்து விடு!
நிச்சயம் அனுபவித்து விடு !
தயவு செய்து அனுபவித்து விடு !

எத்தனையோ மஹாத்மாக்களின்
முயற்சி வீண் போகாதபடி
இந்த மனித வாழ்வில்
அனுபவித்து விடு !


அப்பொழுதுதான் என் ஆத்மா
சாந்தியடையும் . . .
                   


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP