ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Sunday, August 15, 2010

வந்தே மாதரம் !


ராதேக்ருஷ்ணாஇது உலகின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது நம் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பக்த தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பக்தி தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
 இது பாகவத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
இது ராமாயண தேசம் . . .
 வந்தே மாதரம்!

இது மஹாபாரத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
இது புண்ணிய தேசம் . . .
வந்தேமாதரம் !

இது ப்ரேம தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
இது ரிஷிகளின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
இது குரு தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சிஷ்ய தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது வேத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது கோயில் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சாஸ்திர தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ஞான தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது வைராக்ய தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது வீர தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பகவத் கீதா தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது நாம ஜப தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ஸப்தாஹ தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது நவாஹ தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது கீத கோவிந்த தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது நாராயணீய தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது அபங்க தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பாராயண தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பூஜைகளின் தேசம் . . . 
வந்தே மாதரம் !

இது அர்ச்சனை தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது அன்னதான தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது கலாசார தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பரத நாட்டிய தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சங்கீத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது கலைகளின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சிற்பங்களின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது மொழிகளின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது யோகிகளின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ஞானிகளின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சித்தர்களின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது வினய தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது விவேக தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ஆனந்த தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது அற்புத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ப்ரும்ம தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது தத்துவ தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது சத்வ தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது த்யான தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது ஓம்கார தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது தசாவதார தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது புராண தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் ! 
 
இது கர்ம தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது யாக தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது தியாகிகளின் தேசம் . . .
 வந்தே மாதரம் !

இது என் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது பாரத தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

இது இந்து தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !
 
 இது பகவானின் தேசம் . . .
வந்தே மாதரம் !

ஜெய் ஹிந்த் !
வந்தே மாதரம் !
பாரத் மாதா கீ ஜெய் ! ! !0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP