ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, November 26, 2010

போராடு . .. .

ராதேக்ருஷ்ணா.....

போராடு . . .

உன்னால் முடியும் . . .
போராடு . . .

நீ வென்றே தீருவாய் . . .
போராடு . . .

நீ வெல்ல வேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ அழக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ புலம்பக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ நொந்துபோகக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ தோற்க்ககூடாது . . .
போராடு . . .

நீ பயப்படக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ ஏமாறக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ கலங்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ கதறக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ ஓடக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ விழக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ வீழக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ நஷ்டப்படக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ பரிதவிக்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ  வாழ்வை வெறுக்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ வாழ்வை தொலைக்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ வாழ்க்கையை விட்டு ஓடக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ வியாதியில் கஷ்டப்படக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ ஆரோக்கியமாக வாழவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ எல்லோரையும் ஜெயிக்கவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ எல்லாவற்றையும் ஜெயிக்கவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ உன்னை ஜெயிக்கவேண்டும் . . .
போராடு . . .
 

நீ வாழ்ந்துகாட்டவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ க்ருஷ்ணனை அனுபவிக்கவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ கெட்டவர்களை வெல்லவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ கெட்டவற்றை அழித்துப்போடவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ ஒதுங்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ ஒடுங்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

உன் லக்ஷியங்கள் தோற்க்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

உன் நல்ல குணங்கள் அழியக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ உயரவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ தாழக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ உடைந்துபோகக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ அசரக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ பலவீனமாகக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ நம்பிக்கையை இழக்கக்கூடாது . . .
போராடு . . .

நீ நல்லவை செய்யவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ நல்லவர்களுக்கு உதவவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ சிரித்து வாழவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ சிந்தித்து வாழவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ நிம்மதியாக வாழவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ திருப்தியாக வாழவேண்டும் . . .
போராடு . . .

நீ வாழ்ந்தேயாகவேண்டும் . . .
போராடு . . .

உன்னால் முடியும் . . .
போராடு . . .

நீ வாழ்ந்து ஆனந்தப்படுவதை
நான்
பார்க்கவேண்டும் . . .

போராடு . . .போராடு . . .போராடு . . .

எதிர்கால சரித்திரம் உன்
வாழ்வைக் கண்டு
அசந்துபோகவேண்டும் . . .

போராடு . . .போராடு . . .போராடு . . .

நிகழ்காலத்திலிருப்பவர்
உன் வாழ்வைக் கண்டு
தைரியம் பெறவேண்டும் . . .

போராடு . . . போராடு . . . போராடு . . .


உன்னோடு க்ருஷ்ணன்
இருக்கிறான் . . .

போராடு . . .போராடு . . .போராடு . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP