ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, December 17, 2010

சமாதி . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

சமாதி . . .

ஜீவ சமாதி . . .

எல்லோராலும் உயிருடனே
சமாதி அடையமுடியாது . . .

எல்லோருக்கும் உயிர் இருக்கும்போதே
குகையில் உட்கார்ந்து தன்னை
மறக்கமுடியாது . . .

உலகை வாழவைக்க,
தன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்க
எல்லோராலும் முடியாது . . .

ஆனால் அப்படி ஜீவ சமாதியடைந்த
மஹாத்மாக்களின் ஜீவ சமாதி
இடத்திற்குச் சென்றால் தானாக
நிம்மதி தேடி வரும் . . .

நானும் சென்றேன் . . .
ஆலந்தி சென்றேன் . . .
சந்த் ஞானேஸ்வரரின் ஜீவ சமாதிக்குச் சென்றேன் . . .

சென்றேன் . . .
என்னை மறந்தேன் . . .
புதியதாகப் பிறந்தேன் . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய அகம்பாவம்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய சுயநலம் 
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய காமம்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய கோபம் 
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய பயம்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய முன்வினை
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய பாபம்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய ஆசைகள்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய குழப்பங்கள்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய பிரச்சனைகள்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய தோல்விகள்
சமாதி அடைந்தது . . .

ஆலந்தி ஸ்ரீ ஞானேஸ்வரரின்
ஜீவ சமாதியில்,
என்னுடைய வியாதிகள்
சமாதி அடைந்தது . . .

நான் இன்னும் மீளவில்லை. . .
கொஞ்ச நேரம் கழித்து சொல்கிறேன் . . .
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP