ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, January 28, 2011

அருகதை . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

அருகதை உண்டு !
உனக்கு அருகதை உண்டு !   

பூமியில் நீ வாழ
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் வாழ்வை வளமாக்கிக்கொள்ள
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் எண்ணங்களை உயர்த்திக்கொள்ள
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ள
 உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக்கொள்ள
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் பிரச்சனைகளை சமாளித்து வெற்றி பெற
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உன் தோல்விகளை வெற்றிகளாக்கிக் கொள்ள
உனக்கு அருகதை உண்டு . . .

உண்டு . . . 

 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP