ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, February 9, 2011

கிச்சா ! கிச்சா !

ராதேக்ருஷ்ணாகிச்சா ! கிச்சா !
லட்டு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
பட்டு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
குஞ்சு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
அழகு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
சமத்து கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
ராஜாத்தி கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
குட்டி கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
செல்ல கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
குண்டு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
கருப்பு கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
எங்க கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
நம்ம கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
ராதேகிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
வா . . . வா . . .கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
ஓடி வா . . .  கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
விளையாட வா . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
மம்மு சாப்பிடலாம் கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
உன்னைத் தா . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
என்னை எடுத்துக்கோ . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
என்னோடு இரு . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
என்னோடு பேசு . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
எனக்கு நீ வேணும் . . . கிச்சா ! ! !


கிச்சா ! கிச்சா !
கிச்சா ! கிச்சா !


அய்யா . . . .கிச்சா . . . வந்தானே !
எனக்கு முத்தம் தந்தானே !
நான் அவனோடு விளையாடப் போறேனே ! ! !
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP