ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, February 10, 2011

அனந்தபத்மநாபா !

ராதேக்ருஷ்ணாஅனந்தபத்மநாபா !
என் நாயகனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் காதலனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் ரக்ஷகனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் தகப்பனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் செல்லமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் தாயே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் சகோதரனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் நண்பனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் தேவையே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் உயிரே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் தெய்வமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் வாழ்வே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் பிள்ளையே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் ரஹஸ்யமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் அன்பே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் அமுதே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் ஆஹாரமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் ஆதாரமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் குடும்பமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் உலகமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் மோக்ஷமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் ஆனந்தமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் பலமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் நலம்விரும்பியே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் அழகனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் விளையாட்டே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் கண்ணே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் கண்மணியே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் கண்ணனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் நிதியே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் சமத்தே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் காதலியே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் சகோதரியே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் பிதாமஹனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் வம்சமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் தைரியமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் வீரமே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் பிராணனே . . .


அனந்தபத்மநாபா !
என் அனந்தபத்மநாபா !


அனந்தபத்மநாபா !
உன்னைப் பற்றி
நினைப்பதே சுகம் . . .


அனந்தபத்மநாபா !
உன்னைப் பற்றி
பேசுவதே சுகம் . . .


அனந்தபத்மநாபா !

உன்னைச் சுற்றி ஒரு வாழ்க்கை . . .
உன்னையே நினைத்து ஒரு வாழ்க்கை . . .
உனக்காகவே ஒரு வாழ்க்கை . . .
நீயே ஆதாரமாய் ஒரு வாழ்க்கை . . .


இது போதும் . . .
அனந்தபத்மநாபா ! என் அனந்தபத்மநாபா !


 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP