ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, February 12, 2011

koLLaiyadikka vaa . . .


᧾ìÕ‰½¡


¬Éó¾õ §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¿¢õÁ¾¢ §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

»¡Éõ §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¨ÅáìÂõ ÅçÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

Àì¾¢ §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

Á†¡òÁ¡ì¸¨Ç ¾¡¢º¢ì¸§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

«†õÀ¡Åò¨¾ ´Æ¢ì¸§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

Í¿Äò¨¾ «Æ¢ì¸§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¯Ä¨¸§Â ÁÈ츧ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

ÐýÀí¸¨Ç ¸¨Ç§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¸÷ÁÅ¢¨É¨Â þøÄ¡Áø ¦ºö§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

À¡Àí¸¨Ç ¸Æ¢ì¸§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¯ý¨É ¯½Ã§ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

À¡¸Å¾õ Ò¡¢Â §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

áÁ¡Â½õ ¦¾¡¢Â §ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

¨ÅÌó¾ò¨¾ «ÛÀŢ츧ÅñÎÁ¡ ?
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .

ìÕ‰½ý §ÅñÎÁ¡ ?

¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
þý§È Å¡ . . .
þô¦À¡Ø§¾ Å¡ . . .
¯¼§É Å¡ . . .
µÊ Å¡ . . .
Å¡ . . .Å¡ . . . Å¡ . . .


±ý «Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý
¬Éó¾ÒÃò¾¢üÌ Å¡ . . .

±ý ს¾¢Ã¡ƒÉ¢ý
«ó¾ôÒÃò¾¢üÌ Å¡ . . .

±ý §¾Å¡¾¢§¾ÅÉ¢ý
«ÆÌÒÃò¾¢üÌ Å¡ . . .

±ý ¦ºøÄôÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý
«ÕûÒÃò¾¢üÌ Å¡ . . .

¬Éó¾ò¨¾ «ÛÀÅ¢ì¸ Å¡ . . .
«Æ¸¨É ú¢ì¸ Å¡ . . .
«Õ¨Çô ¦ÀüÚ즸¡ûÇ Å¡ . . .
Å¡úÅ¢ø ÀÂý ¦ÀÈ Å¡ . . .
Å¡úÅ¢ø ¦ÅøÄ Å¡ . . .
Å¡ú¨Å§Â ¦ÅøÄ Å¡ . . .
ÀòÁ¿¡À¨Éò ¾¡¢º¢ì¸ Å¡ . . .
ÀÂý¦ÀÈ Å¡ . . .
¨ÅÌó¾õ ¸¡½ Å¡ . . .
ÅǦÁøÄ¡õ ¦ÀÈ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
¾£Õõ §¿¡ö Å¢¨É¸¦ÇøÄ¡õ ...Å¡ . ..
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
±ÁÉ¢ý àÐÅ÷¸¨Ç ÐÃò¾Ä¡õ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
Òñ½¢Â¦ÁøÄ¡õ ¦ºöÂÄ¡õ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«ÁÃáö ¬¸¢Å¢¼Ä¡õ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡À¨É «¨½ì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý ¨¸¨Âô À¢Êì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý ¾¢ÕÅʨ §ºÅ¢ì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý ¦ºí¸É¢ Å¡¨Â Õº¢ì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý Å¢¨Ç¡𨼠ú¢ì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÉ¢ý ¯òºÅò¨¾ À¡÷ì¸ Å¡ . . .
¾¢ÕÅÉó¾ÒÃõ Å¡ . . .
«Éó¾ÀòÁ¿¡ÀÛìÌ ¯ý¨Éò ¾óÐ,
«Éó¾ÀòÁ¿¡À¨É ¦¸¡û¨ÇÂÊì¸ Å¡ . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP