ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, March 10, 2011

பக்தனின் பக்தன் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

சுதாமா . . .

க்ருஷ்ண சுதாமா . . .

நீ தான் பிராம்மணன் !

நீ மட்டுமே பிராம்மணன் ! 

நாங்கள் எல்லோரும் வேஷதாரிகள் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
ஒரு க்ருஷ்ண பக்தி வேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனோடு படிக்கவேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனோடு விளையாட வேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனோடு ஓரறையில் தங்கவேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
வைராக்யம் வர வேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
தரித்திரத்தைக் கண்டு பயப்படாத
உள்ளம் வேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனைப் பார்க்க நடக்கவேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனுக்கு அவல் கொடுக்கவேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கும் உன்னைப் போல்
க்ருஷ்ணனிடம் எதுவும் கேட்காத
மனம் வேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
எனக்கு உன்னைப்போல் வாழவேண்டும் !

சுதாமா ! ! !
ஆசைவயப்பட்ட என்னைக் காப்பாற்று !
அகம்பாவியான என்னைக் கரையேற்று !
சுயநலப்பிசாசான என்னை நல்லவனாக்கு !

சுதாமா ! ! ! குசேலா ! ! !
எனக்கு க்ருஷ்ணனைக் காட்டவேண்டியது
உன் பொறுப்பு ! ! !

என்ன தைரியத்தில் இப்படிக் கேட்கின்றேன் !

இது தைரியமில்லை . . .

உன்னிடத்தில் உள்ள உரிமை ! ! !

அதனால் தானே உங்கள் என்று
மரியாதையாகக் கூப்பிடாமல்
உன்னை என்று ஒருமையில்
அழைக்கின்றேன் ! ! !

சுதாமா ! ! !
உன்னை வேண்டுகிறேன் ! ! !
எனக்கு என் க்ருஷ்ணனைக் காட்டு ! ! !

உன்னுடைய சுதாமாபுரிக்கு வந்தேன் ! ! !
உன்னைப் புரிந்துகொண்டேன் ! ! !
 உன் மனதின் வைராக்யம் அறிந்தேன் ! ! !

சுதாமா புரி . . .
க்ருஷ்ணசகா புரி . . .
உன்னத பிராம்மண புரி . . .
அற்புத பக்திபுரி . . .
அமைதியான ஆனந்தபுரி . . .

சுதாமா ! ! !
என் மனதில் உன்னை வைத்தேன் ! ! !

இனி என் மனதில் க்ருஷ்ணனை
பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டியது
உன் வேலை  ! ! !

சுதாமா ! ! ! சுதாமா ! ! ! சுதாமா ! ! !

இந்தப் பெயரை ஜபிப்பதற்கே
க்ருஷ்ணன் நிச்சயம் என்னிடம் வருவான் ! ! !

க்ருஷ்ணன் எனக்கு அருள்செய்வான் ! ! !

க்ருஷ்ணா ! ! !
இனி நான் உன் பக்தனில்லை ! ! !
உன் பக்தனின் பக்தன் . . .


 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP