ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, April 27, 2011

வாழ்வே தவம் !

ராதேக்ருஷ்ணா




வாழ்க்கை அழகானது !


வாழ்க்கை அற்புதமானது !


வாழ்க்கை பயனுள்ளது !


வாழ்க்கை அர்த்தமுள்ளது !


வாழ்க்கை ஆனந்தமானது !


வாழ்க்கை அதிசயமானது !


வாழ்க்கை எளிமையானது !


வாழ்க்கை வித்தியாசமானது !


வாழ்க்கை புதிரானது !


வாழ்க்கை ரசமுள்ளது !


வாழ்க்கை நிறைவானது !


வாழ்க்கை நிரூபணமானது !


வாழ்க்கை ஆசிர்வாதமுள்ளது !


வாழ்க்கை அனுபவமானது !


வாழ்க்கை பதிலுள்ளது !


வாழ்க்கை வரமானது !


வாழ்க்கை தேவையானது !


வாழ்க்கை பரிசானது !


வாழ்க்கை வாய்ப்பானது !


வாழ்க்கை உடன்வருவது !


வாழ்க்கை பாடமானது !


வாழ்க்கை . . .


பல அர்த்தங்களுடையது !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையின்
அர்த்தத்தை அறியவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையின்
மகத்துவத்தை உணரவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையின்
மதிப்பை உயர்த்தவேண்டும் !




நீ தான் உன் வாழ்க்கையை
ரசிக்கவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையை
அனுபவிக்கவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கைக்கு
அர்த்தம் தரவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையைக்
கொண்டாடவேண்டும் !


நீ தான் உன் வாழ்க்கையை
மாற்றவேண்டும் !



நீ தான் உன் வாழ்க்கையை
வாழவேண்டும் !

உன் வாழ்க்கையை வாழ் !
அடுத்தவர் வாழ்க்கை வேறு !
உன் வாழ்க்கை வேறு !

புரிந்து வாழ் !

வாழ்வே தவம் !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP