ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, May 21, 2011

பக்தியை அனுபவி . . .

ராதேக்ருஷ்ணா


உனக்காகப் பக்தி செய் !

உன் க்ருஷ்ணனுக்காகப் பக்தி செய் !

உன் வாழ்க்கைக்காக பக்தி செய் !

உன் சந்தோஷத்திற்காக பக்தி செய் !

உன் நிம்மதிக்காகப் பக்தி செய் !

உன்னைப் புரிந்துகொள்ள பக்தி செய் !

உலகில் நிம்மதியாய் வாழ பக்தி செய் !

உன்னை க்ருஷ்ணன் அனுபவிக்க பக்தி செய் !

நீ க்ருஷ்ணனை அனுபவிக்க பக்தி செய் !

ஆனந்தமாக பக்தி செய் !

தைரியமாக பக்தி செய் !

நிதானமாக பக்தி செய் !

தீர்மானமாக பக்தி செய் !

த்ருப்தியாக பக்தி செய் !

சரியான பக்தி செய் !

முன்னோர் சொன்ன பக்தி செய் !

வாழ்க்கை முடியும் வரை பக்தி செய் !

வாழ்க்கை முடிந்த பின்னும் பக்தி செய் !

சுலபமான பக்தி செய் !

சுத்தமான பக்தி செய் !

யாருக்கும் உன் பக்தியை
நீ நிரூபணம் செய்ய வேண்டாம் !

உன் பக்தி . . .உன் க்ருஷ்ணன் . . .

அனுபவி . . .
பக்தியை அனுபவி . . .

யாருக்காகவோ பக்தி செய்யாதே . . .

பக்தி என்பது கடினம் இல்லை . . .

பக்தி என்பது கொடுமை இல்லை . . .

பக்தி என்பது குழப்பம் இல்லை . . .

எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருக்கவே
பக்தி . . .

பக்தியை அறி . . .

பக்தியை அனுபவி . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP