ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, May 27, 2011

செத்துப் போ . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

என்ன விலை ?

உன் கண்களின் விலை என்ன ?

உன் காதுகளுக்கு என்ன விலை ?

உன் கைகளின் விலை என்ன ?

உன் கால்களுக்கு என்ன விலை ?

உன் சிந்தனையின் விலை என்ன ?

உன் மனதிற்கு என்ன விலை ?

உன் உடலின் விலை என்ன ?

உன் புத்திக்கு என்ன விலை ?

உன் உயிரின் விலை என்ன ?

உன் ஆனந்தத்திற்கு என்ன விலை ?

உன் வாழ்வின் விலை என்ன ?

உன் நேரத்திற்கு என்ன விலை ?

உன் ஆரோக்கியத்தின் விலை என்ன ?

யோசித்துப் பார் . . .
நீ விலைமதிப்பற்றவன்/ மதிப்பற்றவள் . . .

அதனால் நீ வாழ்ந்துகாட்டவேண்டும் . . .
 
ஒதுங்கியது போதும் . . .
பயந்தது போதும் . . .
குழம்பியது போதும் . . .
அழுதது போதும் . . .
சந்தேகம் கொண்டது போதும் . . .

புதியதாய் தொடங்கு . . .
உன்னை புதியதாய் மாற்றிக்கொண்டு
தொடங்கு . . .

உன் புது வாழ்வைத் தொடங்கு . . .
நேற்று தோற்ற நீ இன்று இல்லை . . .
இன்று வெல்ல நீ புதியதாக வந்திருக்கிறாய் !

பழையதை வீசி எறி  . . .
உன் பழமையை கொளுத்திப்போடு . . .

புதிய விதையாய் உன்னை
வாழ்வில் விதை . . .

புதிய நம்பிக்கையை
தண்ணீராய் ஊற்று . . .

புதிய பலத்தை
சூரிய வெளிச்சமாய் காட்டு . . .

புதிய முயற்சியை
வேலியாய் கட்டு !

வென்று பார் . . .
உன்னை வென்று பார் . . .

உலகில் உன் விலையை
நீ நிர்ணயம் செய் . . .
 
உலகில் உன் மரியாதையை
நீ முடிவு செய் . . .
உலகில் உன் வாழ்க்கையின்
அர்த்தத்தை நீ நிரூபணம் செய் . . .

உடனே செய் . . .
உன் உடல் விழும் முன்பு செய் . . .

நீ வீழமாட்டாய் என்பதை
 நிரூபித்துவிட்டுப் பிறகு
உன் உடலைக் கீழே போடு . . .

பிறகு உலகை விட்டுப் போ . . .
அதுவரை போராடு . . .

நிரூபித்துவிட்டு செத்துப் போ . . .
நிரூபணம் செய்யும் வரை வாழ் . . .
நிரூபணம் செய்வதற்காக வாழ் . . .
உன்னை உனக்கு நிரூபி . . . 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP