ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Monday, June 27, 2011

வெற்றி உனதே . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

நில் . . .

கொஞ்சம் நில் . . .

உன்னைப் பற்றி
யோசிக்க கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கு . . .

உன் உடலின் தேவையில்
ஓடிக்கொண்டிருக்கும்
அறிவுள்ள மனிதா . . .
கொஞ்சம் நில் . . .
ஒழுங்காய் கவனி . . .
சரியாக தீர்மானம் செய் . . .
பிறகு தைரியமாகச் செல் . . .

உன் மனதின் ஓட்டத்தைக்
கவனி !

உன் ஆசையின் எல்லையைக்
கவனி !

உன் எண்ணங்களின் விபரீதத்தைக்
கவனி !

உன் செயல்களின் விளைவுகளைக்
கவனி !

உன் முயற்சிகளின் போக்கைக்
கவனி !

உன் வாழ்க்கையின் பாதையைக்
கவனி !

உன் கோபத்தின் அவசியத்தைக்
கவனி !

உன் தோல்வியின் காரணத்தைக்
கவனி !

உன் நேரத்தின் மதிப்பைக்
கவனி !

உன்னை ஏமாற்றுபவரின் வித்தையைக்
கவனி !

உன்னை கேவலப்படுத்துபவரின்
உள்ளத்தைக் கவனி !

உனது பயத்தைக் கவனி !

உனது தைரியத்தைக் கவனி !

உனது குழப்பத்தைக் கவனி !

உனது அவசரத்தைக் கவனி !

உனது அறியாமையைக் கவனி !

உன் வெறியைக் கவனி !

உன் தேடலைக் கவனி !

பொறுமையாகக் கவனி !
தெளிவாகக் கவனி !
தைரியமாகக் கவனி !

கவனித்தபின் ஒரு
தீர்மானத்திற்கு வா . . .

உன்னுடைய வழியைத்
தீர்மானித்தபின் அதில் செல் . . .

வெற்றி உனதே . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP