ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, June 28, 2011

உன்னைத் தேடி வருவான் !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
உன் கடமையைச் செய் !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
பொறாமையைக் கொன்று போடு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
அஹம்பாவத்தை அழித்துப்போடு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
எல்லோரையும் சமமாகப் பாவி !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
வருபவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொள் !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
பொறுப்புகளை சந்தோஷமாகக் கவனி !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
பெற்றோரைக் கொண்டாடு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
உலகத்திற்கு உன்னால் முடிந்ததை செய் !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
யாரையும் குறை சொல்லாமலிரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
எப்பொழுதும் பணிவோடு இரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
என்றுமே நம்பிக்கையோடு இரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
நேரத்தை வீணடிக்காமல் இரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
தேவையற்றதை செய்யாமல் இரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
 
யாரையும் அவமதிக்காமல் இரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . . 
 
எல்லா சமயத்திலும் நாமஜபம் செய் !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . . 
 
எது நடந்தாலும் கலங்காமலிரு !
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . . 
 
இதையெல்லாம் செய்யாமல்,
க்ருஷ்ணன் இன்னும் தெரியவில்லை
என்று உளராதே . . .
 
 இவையெல்லாவற்றையும்
செய்துவிட்டால்,
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .

வந்தபிறகு என்னிடம் சொல் . . .
நிச்சயம் வருவான் . . .

உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் . . .
உன் க்ருஷ்ணன் உன்னைத் தேடி வருவான் !


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP