ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, August 23, 2011

ரஹஸ்யம் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா

இது ஒரு ரஹஸ்யம் . . .

ஆனந்தத்தின் ரஹஸ்யம் !

அன்பின் ரஹஸ்யம் !

விடுதலையின் ரஹஸ்யம் !

வாழ்வின் ரஹஸ்யம் !

உன்னத ரஹஸ்யம் !

பயனுள்ள ரஹஸ்யம் !

வீண்போகாத ரஹஸ்யம் !

மஹாத்மாக்கள் சொன்ன ரஹஸ்யம் !

வாழ்வைக் காக்கும் ரஹஸ்யம் !

வாழ்வளிக்கும் ரஹஸ்யம் !

மரணத்திலும் சுகம் தரும் ரஹஸ்யம் !

மோக்ஷம் தரும் ரஹஸ்யம் !

அது இது தான் !

இன்று முதல்,
"க்ருஷ்ணா . . .
உன்னிஷ்டம் என்னிஷ்டம்"
என்று சொல்லிவிடு . . .

அவ்வளவுதான் . . .

இனி உன் வாழ்வில் எல்லாம் அவனிஷ்டம் !

அவனிஷ்டமே ரொம்பவும் நல்லது . . .


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP