ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Wednesday, September 21, 2011

பத்மநாபா . . . தா . . .

ராதேக்ருஷ்ணா


பத்மநாபா . . . பக்தி தா !

பத்மநாபா . . . வினயம் தா !

பத்மநாபா . . . நம்பிக்கைத் தா !

பத்மநாபா . . . சிரத்தை தா !

பத்மநாபா . . . நாமஜபம் தா !

பத்மநாபா . . . நல்ல மனதைத் தா !

பத்மநாபா . . . குரு பக்தி தா !

பத்மநாபா . . . நிறைய சத்சங்கம் தா !

பத்மநாபா . . . பக்தர்களின் தரிசனம் தா !

பத்மநாபா . . . உன்னிஷ்டப்படி தா !

பத்மநாபா . . . உன்னையே தா !

பத்மநாபா . . . உன் மனதில் ஒரு இடம் தா !

பத்மநாபா . . . கோயிலில் கைங்கர்யம் தா !

பத்மநாபா . . . அனந்தபுரியில் ஒரு இடம் தா !

பத்மநாபா . . . உன் மடியில் மரணம் தா . . .

பத்மநாபா . . . உன் திருவடியில் பிறவி தா !

பத்மநாபா . . . உன் மனதில் ஒரு இடம் தா !

பத்மநாபா . . . உனக்கு அருகில் இடம் தா !

பத்மநாபா . . . எனக்கு ஒரு முத்தம் தா !

பத்மநாபா . . . உன் தாமரையைத் தா !

பத்மநாபா . . . உன் படுக்கையைத் தா !

பத்மநாபா . . . உன் நாபியில் இடம் தா !

பத்மநாபா . . . பத்மநாபா . . .
என் செல்லமே . . .
என் குஞ்சலமே . . .
என் தங்கமே . . .
என் பட்டுக்குட்டியே . . .

தா . . . தா . . . தா . . . தா . . .

பத்மநாபா . . . தா . . .


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP