ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Wednesday, September 28, 2011

ஆசிர்வாதங்கள் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 உன் பயம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் குழப்பம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் சந்தேகம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் பிரச்சனைகள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் வியாதிகள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் கவலைகள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் காமம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் முன் கோபம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் அழுகை உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
உன் பலவீனங்கள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .
 
 உன் தோல்விகள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . . 

உன் அவமானங்கள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .

உன் பொறாமை உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .

உன் விரோதம் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .

உன் முட்டாள்தனங்கள் உன்னை
விட்டுப் போகட்டும் . . .

உனக்கு தைரியம் வருகிறது . . .

உனக்கு பலம் வருகிறது . . .
 
உனக்கு நம்பிக்கை வருகிறது . . .
உனக்கு வெற்றி வருகிறது . . .

உனக்கு தீர்வு கிடைக்கிறது . . .

உனக்கு அறிவு வளர்கிறது . . .

உனக்கு நிதானம் வருகிறது . . .
 
உனக்கு மனது சமாதானமடைகிறது . . .
 
உனக்கு ஆரோக்கியம் கூடுகிறது . . .
 
உன் குடும்பம் நன்றாயிருக்கும் . . .
உன் வம்சமே க்ருஷ்ணனை அனுபவிக்கும் . . .
 
நீ சந்தோஷமாக இருப்பாய் . . .
நீ பக்தியோடு இருப்பாய் . . .
நீ நிம்மதியாக இருப்பாய் . . .
 
ஆசிர்வாதங்கள் . . .
மனதார ஆசிர்வாதங்கள் . . .
பக்தியோடு ஆசிர்வாதங்கள் . . .
 
எல்லா ஜன்மத்திற்கும் ஆசிர்வாதங்கள் ! ! ! 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP