ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, September 5, 2011

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
ஆண்டாள் கிளியே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
ப்ருந்தாவன மயிலே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
ரங்க விளக்கே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
பத்மநாப தங்கமே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . . 
விட்டலன் செல்லமே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
ராதா குஞ்சலமே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
க்ருஷ்ண குழந்தையே சாஞ்சாடு !

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
சத்சங்கம் கேட்டே சாஞ்சாடு !  

சாஞ்சாடம்மா சாஞ்சாடு . . .
சத்குரு பட்டுக்குட்டியே சாஞ்சாடு !

 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP