ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, September 5, 2011

இந்த நாள் !

ராதேக்ருஷ்ணா

இந்த நாள் இனிய நாள் !

இந்த நாள் நல்ல நாள் !

இந்த நாள் அற்புதமான நாள் !

இந்த நாள் ஆரோக்கியமான நாள் !

இந்த நாள் பலமான நாள் !

இந்த நாள் சுகமான நாள் !

இந்த நாள் குதூகலமான நாள் !

இந்த நாள் உன்னதமான நாள் !

இந்த நாள் விசேஷமான நாள் !

இந்த நாள் வெற்றித் திருநாள் !

இந்த நாள் அருள் தரும் நாள் !

இந்த நாள் குறைகள் நீங்கும் நாள் !

இந்த நாள் நிம்மதி தரும் நாள் !

இந்த நாள் முயற்சித் திருவினையாகும் நாள் !

இந்த நாள் ஆசீர்வாதம் நல்கும் நாள் !

இந்த நாள் அனுபவம் தரும் நாள் !

இந்த நாள் அமைதியான நாள் !

இந்த நாள் அன்பான நாள் !

இந்த நாள் திருநாள் !

இதையே ஒவ்வொரு நாளும் சொல் . . .
உன் ராசி எதுவானாலும் இதைச் சொல்லச்
சொல்ல நல்ல நாளே . . .  

எல்லா நாளும் வளமான நாளாகும் . . .

உன் வாழ்வின் கடைசி நாள் வரை நல்ல நாளே . . .

 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP