ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, January 3, 2012

நீ யாரோ . . .எந்த ஊரோ . . .


ராதேக்ருஷ்ணா

உனக்கு க்ருஷ்ணனைத் தெரியுமா ?
தெரியாதென்றாலும் குற்றமில்லை !
க்ருஷ்ணனுக்கு உன்னை நன்றாகத் தெரியும் . . .

உனக்கு க்ருஷ்ணனைப் பிடிக்குமா ?
இல்லையென்றாலும் கவலையில்லை !
க்ருஷ்ணனுக்கு உன்னைப் பிடிக்கும் . . .

உனக்கு க்ருஷ்ணனோடு இருக்க ஆசையா ?
இல்லையென்றாலும் பாவமில்லை !
க்ருஷ்ணனுக்கு உன்னோடு இருக்க ஆசை . . .

நீ யாரோ . . .எந்த ஊரோ . . . எந்த மொழியோ . . .
என்ன வயதோ . . .என்ன ஜாதியோ . . .
ஆணோ/பெண்ணோ . . .
நீ க்ருஷ்ணனின் செல்லக்குழந்தை . . .

இந்த நினைவிலேயே வாழ்ந்து பார் . . .

நீ க்ருஷ்ணனின் செல்லக்குழந்தை . . .


0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP