ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, January 17, 2012

உலக அதிசயம் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா


மனிதருக்காக ஏங்கினால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதரை நம்பினால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதரிடம் எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதரிடம் அன்பைத் தேடினால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதருக்காக் காத்திருந்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதரிடம் உண்மையை
எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .

மனிதரிடம் அக்கறையை
எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .


மனிதரிடம் உதவியை
எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .


மனிதரிடம் மரியாதையை
எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .


மனிதரிடம் நேர்மையை
எதிர்பார்த்தால்
நீ ஒரு பைத்தியம் . . .


மனிதரிடம் நீ
எதை எதிர்பார்த்தாலும்
உனக்கு துக்கமே . . .


அவர்களாக நல்லவராய்
இருந்தால் சந்தோஷப்படு . . .


அதுவும் அவர்கள் அப்படியே
இருப்பார்கள் என நீ நினைத்தால்
சத்தியமாய் நீ ஒரு பைத்தியம் . . .


இன்று உதவி செய்தால்
ஏற்றுக்கொள் . . .


நாளை உன்னை வீசியெறிந்தாலும்
ஏற்றுக்கொள் . . .


யாரும் இங்கே ஒரே மாதிரி
இருப்பதில்லை . . .


இதற்கெல்லாம் நீ
வருத்தப்பட்டால்,
உன் கண்ணன் உனக்குத்
தரும் சந்தோஷத்தை எல்லாம்
யார் அனுபவிப்பது . . .


மனிதா . . . மனிதரைப் புரிந்து கொள் . . .


யார் எப்படியோ,
எதுவும் நீ உள்ளபடி அறியாய் . . .


அதனால் மனிதரைப் பற்றிய
உனது கற்பனைகளை
தூக்கி எறிந்து விட்டு உலகைப் பார் . . .


மனித மிருகம் . . .
சமயத்தில் மனிதனாய் இருக்கும் . . .
சமயத்தில் மிருக மனிதனாயிருக்கும் . . .

மனிதர் கொஞ்சம் மிருகத்தனமாய்
இருந்தால் மனித மிருகம் . . .


மனிதர் கொஞ்சம் மனிதராய்
இருந்தால் மிருக மனிதன் . . .


மனித மிருகம் . . .
என்ன செய்யுமென்று
யாருக்கும் தெரியாது . . .


மனிதமிருகம். . .
மனிதனாய் மட்டுமே வாழ்ந்தால்
அதுவே உலக அதிசயம் . . .


உலகின் பெரிய அதிசயம் . . .


நீ மனித மிருகமா . . .
மிருக மனிதனா . . .


மனிதா . . .
நீயே கண்டுபிடி . . .

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP