ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Monday, February 20, 2012

மேல்கோட்டை . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
ராமானுஜா . . .
உன்னுடைய மேல்கோட்டைக்கு
உன் குழந்தை வருகிறேன் . . .
 
 
சம்பத்குமாரா . . .
உன்னை தரிசிக்க உன் தாசன்
மேல்கோட்டைக்கு வருகிறேன் . . .
 
 
பீவி நாச்சியார் . . .
 உன் காதலனின் செல்லப்பிள்ளை
மேல்கோட்டைக்கு வருகிறேன் . . .
 
 
திருநாராயணா . . .
 ராமானுஜா தாசன் உன்னைப் பார்க்க
மேல்கோட்டைக்கு வருகிறேன் . . .
 
 
ப்ரஹ்லாத வரதா . . .
அழகிய சிங்கா . . .உன்னைப் பார்க்க
மேல்கோட்டைக்கு வருகிறேன் . . .


மேல்கோட்டை புண்ணிய பூமியே . . .
இந்தக் குழந்தைக்கு உன் மஹிமையை
உள்ளபடி காட்டிக்கொடு . . .

மேல்கோட்டைக்கு நமஸ்காரம் . . .

என் ஜன்மாவில் உயர்ந்த நாள் இதுவே !


 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP