ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, March 22, 2012

திருமலா ரஹஸ்யம் !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
அலர்மேல்மங்கா அம்மா . . .
 
 
திருப்பதியின் கருணை
ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
திருப்பதியின் எல்லையில்லாத
ஆனந்தரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
திருமலையின் கட்டுக்கடங்காத
கூட்டத்தின் ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
திருமலையின் சுவையான
ப்ரசாத ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
ஸ்ரீநிவாசனின் உண்மையான
பக்த ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
அலர்மேல்மங்கா . . .
ஸ்ரீநிவாசனின் தன ரஹஸ்யம்
எங்கள் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
திருமலையின் நித்திய
சாந்நித்திய ரஹஸ்யம்
அலர்மேல்மங்கா . . .
 
நினைத்தாலே கிடைக்கும்
திருமலையின் மோக்ஷ ரஹஸ்யம்
அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
திருமலையேறும் பக்தர்களின்
பல ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
ஆழ்வார்களின் அற்புத
ப்ரபந்த ரஹஸ்யம் அலர்மேல் மங்கா . . .
 
 
என் ஆனந்தத்தின்
ஆனந்தவேத ரஹஸ்யம்
என் தாயார் அலர்மேல்மங்கா . . .
 
 
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP