ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Wednesday, April 25, 2012

எனக்குப் பரிசு !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
என் ராமானுஜா !
 நீயே எனக்கு கதி . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு பலம் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு துணை . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு வழி . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு குரு . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு நண்பன் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு செல்வம் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு சொந்தம் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு ராஜா . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு கல்வி . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு சொத்து . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு தெய்வம் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்குக் குழந்தை . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு எஜமானன் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனக்கு ஆதாரம் . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே எனது வாழ்க்கை . . .
 
என் ராமானுஜா !
நீயே என் காதல் . . .
 
என் ராமானுஜா !
 நீயே எனக்கு சர்வம் . . .
 
என் ராமானுஜா . . .
உன்னை ஸ்ரீரங்கத்தில் பார்த்துவிட்டேன் !
 
என் ராமானுஜா . . .
நீ என்னோடு இருப்பாய் !
 
என் ராமானுஜா . . .
நீ தான் எனது ரக்ஷகன் !
 
ராமானுஜா . . .
தயிர்காரிக்கு மோக்ஷம் தந்த
கருணை தெய்வமே !
 
ராமானுஜா . . .
பெண்ணிடம் மயங்கியிருந்த
பிள்ளை உறங்காவில்லியைக்
காத்த நாயகனே !
 
ராமானுஜா . . .
ஊமைக்கு உன் திருவடியைத்
தந்த உத்தம ஆசார்யனே !
 
இந்த கோபாலவல்லிக்கும் தா . . .
 
உன்னைத் தா . . .
உன் பாதுகையைத் தா . . .
உன் மனதைத் தா . . .
உன் வீரத்தைத் தா . . .
உன் பலத்தைத் தா . . .
உன் பக்தியைத் தா . . .
உன் வைராக்கியத்தைத் தா . . .
உன் ஞானத்தைத் தா . . .
 
 ஒரு கைங்கர்யம் தா . . .
 
வடுகநம்பியாய் நான் மாறவேண்டும் !
உனக்கு பாலமுது தரவேண்டும் . . .
 
கிடாம்பி ஆச்சானாக நான் மாறவேண்டும் !
உனக்குத் தளிகை பண்ணவேண்டும் . . .
 
கூரத்தாழ்வானாய் நான் மாறவேண்டும் !
உனக்காக பரமபதம் செல்லவேண்டும் . . .
 
ராமானுஜா . . .
நான் அடியேனாக மாறவேண்டும் . . .
உனக்கு அடியவனாக மாறவேண்டும் . . .
 
உன் பிறந்த நாளைக்கு
நீ எனக்கு தர வேண்டிய பரிசு இதுவே !
 
உன் பிறந்தநாளுக்காகக்
காத்திருக்கிறேன் . . .
 
எனக்குப் பரிசு தா . . .
 
உன் பிறந்தநாள்...
அடியேன் மாறும் நாளாகட்டும் !
 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP