ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Saturday, May 19, 2012

உடனே சாப்பிடு . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
 
பழம் வேண்டுமா பழம் ?
 
 
 
ரசமான பழம் . . .
 
பழைய மரத்தின் பழம் . . .
 
கிளி கொத்தின பழம் . . .
 
மோக்ஷம் தரும் பழம் . . .
 
நல்ல வாசனையுள்ள பழம் . . .
 
சுலபமாக சாப்பிட ஏற்ற பழம் . . .
 
பகவான் காட்டின பழம் . . .
 
ப்ரும்மதேவர் ரசித்த பழம் . . .
 
நாரதர் கொண்டாடின பழம் . . .
 
வேதவ்யாசர் தந்த பழம் . . .

சுகப்ரும்மம் அனுபவித்த பழம் . . .

பரீக்ஷித்து உண்ட பழம் . . .

கலியுகத்திற்கு ஏற்ற பழம் . . .

நாம ருசி மிகுந்த பழம் . . .

எல்லோருக்கும் ஏற்ற பழம் . . .

சம்சார தாபம் தீர்க்கும் பழம் . . .

பிறவிப்பிணி நீக்கும் பழம் . . .

க்ருஷ்ணனுக்குப் பிடித்த பழம் . . .
 
ராதிகா ஆசைப்படும் பழம் . . .
 
எனக்கும் பிடித்த பழம் . . .
 
நீ சாப்பிட வேண்டிய பழம் . . .
 
பாகவத பழம் . . .
 
ஸ்ரீ மத் பாகவதம் என்னும் ஞானப்பழம் . . .
பக்திப் பழம் . . .
வைராக்யப் பழம் . . .
 
 
இந்தப் பழமே உன் துன்பம் நீக்கும் . . .
இந்தப் பழமே உனக்கு ஆனந்தம் தரும் . . .
இந்தப் பழமே உனக்கு சமாதானம் நல்கும் . . .
 
உடனே சாப்பிடு . . .
ஸ்ரீமத் பாகவத பழத்தை . . .
 
 
விலை :  உன் நம்பிக்கை,
அளவு : உன் தேவையைப் பொறுத்து,
 
இலவசமாக உன் வீட்டிற்கு
அனுப்பிவைக்கப்படும் . . .
 
சாப்பிட வேண்டிய முறை . . .
பழத்தைச் சாப்பிட்டவர்களைக் கேள் . . .
 
பழத்தை உண்டவர்கள் . . .
ஸ்ரீ ப்ரும்ம தேவர்,
ஸ்ரீ நாரத மஹரிஷி ,
ஸ்ரீ வேத வ்யாசர்,
ஸ்ரீ சுகப்ரும்ம மஹரிஷி,
ஸ்ரீ பரிக்ஷித் மஹாராஜன்,
ஸ்ரீ சூத பௌராணிகர்,
ஸ்ரீ சௌனக மஹரிஷி,
ஸ்ரீ ஆத்மதேவர்,
ஸ்ரீ கோகர்ணன்,
ஸ்ரீ துந்துகாரி,
ஸ்ரீ சனகாதி முனிவர்கள் . . .
மற்றும் பலர் . . .
 
கிடைக்குமிடம் :
பாரத தேசம்
 
விற்பனையாளர்கள் :
உத்தம ஆசார்ய புருஷர்கள்,
பாகவத ரசிக சிகாமணிகள்
 
 
உடனே வாங்கு . . .
உடனே சாப்பிடு . . .
 
ஆயுள் முடியும் முன்
ஒரு முறையாவது சாப்பிட்டு விடு . . .
 
ஆயுள் முடியும் வரை
சாப்பிட்டுக்கொண்டேயிரு . . .
 
மோக்ஷம் அடையும் வரை
சாப்பிடுவாய் . . .
 
 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP