ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, June 28, 2012

நிறைந்திருப்பதாக . . .

ராதேக்ருஷ்ணா

உன் வீட்டில் க்ருஷ்ணனின்
ஆசீர்வாதம்    நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் உடலில் க்ருஷ்ணனின்
சக்தி நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் மனதில் க்ருஷ்ணனின்
சமாதானம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் வாழ்வில் க்ருஷ்ணனின்
க்ருபை நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் குடும்பத்தில் க்ருஷ்ணனின்
அன்பு நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் புத்தியில் க்ருஷ்ணனின்
அறிவு நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் இந்திரியங்களில் க்ருஷ்ணனின்
பலம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் சிந்தனைகளில் க்ருஷ்ணனின்
அருள் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் வார்த்தைகளில் க்ருஷ்ணனின்
நிதானம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் சிரிப்பில் க்ருஷ்ணனின்
சந்தோஷம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் நடையில் க்ருஷ்ணனின்
வெளிச்சம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் வழியில் க்ருஷ்ணனின்
காப்பு நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் எதிர்காலத்தில் க்ருஷ்ணனின்
கருணை நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் தூக்கத்தில் க்ருஷ்ணனின்
சாந்தி நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் விழிப்பில் க்ருஷ்ணனின்
தேஜஸ் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் காரியங்களில் க்ருஷ்ணனின்
மேற்பார்வை நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் வெற்றிகளில் க்ருஷ்ணனின்
நிதானம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன்னுடைய தீர்மானங்களில் க்ருஷ்ணனின்
முடிவு நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் ஆகாரத்தில் க்ருஷ்ணனின்
ரசம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் உடைகளில் க்ருஷ்ணனின்
காப்பு நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் கனவுகளில் க்ருஷ்ணனின்
ராசலீலை நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் பக்தியில் க்ருஷ்ணனின்
சாந்நித்தியம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் நாவில் க்ருஷ்ணனின்
திருநாம ஜபம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் ஸ்மரணையில் என்றும்
க்ருஷ்ணன் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் நேரங்களில் க்ருஷ்ணனின்
அழியாத ஐஸ்வர்யம் நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் பிள்ளைகளின் வாழ்வில்
க்ருஷ்ணனின் கருணா கடாக்ஷம்
பரிபூரணமாக நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன் ஆத்மாவில் க்ருஷ்ணன்
என்றும் நீங்காது நிறைந்திருப்பதாக . . .


உன்னுடைய எல்லாவற்றிலும்
குருவருள் நிறைந்திருப்பதாக . . .


நிறைவாய் வாழ்வாய் . . .
இறையோடு வாழ்வாய் . . .
குறைவிலாமல் வாழ்வாய் . . .
குருவோடு வாழ்வாய் . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP