ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, July 26, 2012

அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .

ராதேக்ருஷ்ணா
மூன்று துன்பங்கள் . . .
ஆத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம், ஆதிதைவிகம் !
ஒரு தீர்வு !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று உலகங்கள் . . .
பூலோகம், புவர் லோகம் , ஸ்வர் லோகம் !
ஒரு ராஜாதிராஜன் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று நிலைகள் . . .
விழிப்பு, கனவு, உறக்கம் !
ஒரு காப்பு !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று குணங்கள் . . .
சாத்வீகம், ராஜஸம், தாமஸம் !
ஒரு சமாதானம் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று தொழில்கள் . . .
படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் !
ஒரு தலைவன் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று தெய்வங்கள் . . .
ப்ரும்மா, விஷ்ணு, சிவன் !
ஒரு ப்ரும்மம் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று வியாதிகள் . . .
பிறப்பு, இருப்பு, இறப்பு !
ஒரு மருந்து !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று மனித சரீரங்கள் . . .
ஆண், பெண், அலி !
ஒரு காவலன் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று புதிர்கள் . . .
அஞ்ஞானம், விஞ்ஞானம், மெய்ஞானம் !
ஒரு விடை !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று மதங்கள் . . .
அத்வைதம், விசிஷ்டாத்வைதம், த்வைதம் !
ஒரு வழி !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று தீர்த்தங்கள் . . .
பத்ம தீர்த்தம், வராஹ தீர்த்தம், சங்குமுகம் !
ஒரு புண்ணியம் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .


மூன்று தேவிமார்கள் . . .
ஸ்ரீதேவி, பூதேவி, நீளாதேவி !
ஒரு நாயகன் !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .மூன்று வாசல் . . .
திருவடி வாசல்,திருநாபி வாசல்,திருமுக வாசல் !
ஒரு தெய்வம்  !
அதுவே திருவனந்தபுரம் . . .

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP