ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, August 8, 2012

நிலைமை என்ன ?

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
சிலருக்கு பயத்தோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு குழப்பத்தோடு
 வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு துக்கத்தோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு பலஹீனத்தோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு சந்தேகத்தோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு சண்டைகளோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு வியாதிகளோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு போராட்டங்களோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு சஞ்சலங்களோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு ஆசைகளோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு லட்சியங்களோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு அத்ருப்தியோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு வறுமையோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்குத் தோல்விகளோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு ஏக்கத்தோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு விளையாட்டாக
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
            சிலருக்கு புலம்பல்களோடு
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு அடுத்தவருக்காக
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு தனக்காக மட்டும்
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . . 
 
 
சிலருக்கு தன் குடும்பத்திற்காக
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
இப்படி பல வாழ்க்கை உலகில் !
 இந்த சாதாரண வாழ்க்கைக்கு நடுவில்
அதிசயமாய் சிலரின் வாழ்வும் உண்டு !
 
 
எது வந்தாலும் தாங்கிக்கொள்வதே
சிலருக்கு வாழ்க்கை !
 
 
எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வதே
சிலருக்கு வாழ்க்கை !
 
 
எதற்கும் அஞ்சாத மனோதிடத்துடன்
சிலருக்கு வாழ்க்கை !
 
 
வியாதியிலும் தைரியமாக இருப்பதே
சிலரின் வாழ்க்கை !
 
 
அவமானங்களுக்கு நடுவில் நிரூபிப்பதே
சிலரின் வாழ்க்கை !
 
 
தோல்விகளில் துவளாமல் ஜயிப்பதே
சிலரின் வாழ்க்கை !
 
 
நம்பிக்கைத் துரோகம் செய்தவர் முன்
நின்று காட்டுவதே சிலரின் வாழ்க்கை !
 
 
இப்படிப்பட்ட அதிசயமான,
வாழ்க்கையும்
இந்த உலகில் என்றுமுண்டு !
 
 
இவையில்லாமல் அபூர்வமான,
அதிசயமான சில வாழ்க்கையும் உண்டு !
 
 
சிலருக்கு பகவானுக்காக
வாழ்வது மட்டுமே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்குப் பக்தியை அனுபவிக்க
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
சிலருக்கு குரு கைங்கர்யமாய்
வாழ்வதே வாழ்க்கை . . .
 
 
உன் வாழ்க்கையின் நிலைமை என்ன ?
 
 
அதிசயமானதா . . . ?
அற்புதமானதா . . . ?
சாதாரணமானதா . . . ? 
 
 
கொஞ்சம் யோசி . . .
 
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP