ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Sunday, October 14, 2012

உற்சவம் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா
உற்வம் . . .


ராட்டு உற்வம் . . .


ீர்வாரி உற்வம் . . .
த்நானின் உற்வம் . . .


ந்த்நானின் உற்வம் . . .


என் அனின் உற்வம் . . .
பகதர்ளின் பகனுக்கு உற்வம் . . .


ந்புரியில் உற்வம் . . .
 

 திருந்புதில் உற்வம் . . 

.
ந்புதில் உற்வம் . . .
இன்று முதல் உற்வம் . . .


இன்பம் ரும் உற்வம் . . .


இன்னல் ீர்க்கும் உற்வம் . . .
மோகஷம் ரும் உற்வம் . . .


சம்சாதாபம் ீர்க்கும் உற்வம் . . .


தேவர்கள் தொழும் உற்வம் . . .


சபரிஷிகள் ந்திக்கும் உற்வம் . . .


பாங்கள் ீர்க்கும் உற்வம் . . .


னைக் காட்டும் உற்வம் . . .
    சிங்மும் சிக்கும் உற்வம் . . .


க்ருஷ்னும் டும் உற்வம் . . .


ராணி முன்னே செல்லும் உற்வம் . . .ராஜாவும் பானோடு டக்கும் உற்சவம் . . .


த்நானும் காதிருக்கும் உற்சவம் . . .


ீர்தனைள் சங்கமிக்கும் உற்வம் . . .


 பகதி வெள்ளமிடும் உற்சவம் . . .பாகவதர்கள் அனுபவிக்கும் உற்சவம் . . .
  சமயம் உண்டல்லோ ! ! !  தேகத்தில் பலம் உண்டல்லோ ! ! ! பின்னே வேறு என்ன ஜோலி ! ! !
இப்பொழுதே அனந்தபுரம் நடமினோ ! ! !
0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP