ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, October 18, 2012

போற்றி ! போற்றி !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
த்நானே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ந்புரி நாதனே போற்றி ! போற்றி !
 
 
 சாக்ராதேனே போற்றி ! போற்றி !
 
 
த்வாகா நானே போற்றி ! போற்றி !
 
 
திவாமுனி புத்னே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ந்ன்காட்டு அற்புமே போற்றி ! போற்றி !
 
 
தினெட்டு அடி தெய்மே போற்றி ! போற்றி ! 
 
 
பில்ங்ள ப்ரினே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ண்ணி மாங்காய் சினே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின்
நம்பிக்கை நானே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ராமானுரின் குறுங்குடி வாமே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
க்ருஷ்சைதன்ரை ப்ரேமையால் கட்டினே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஸ்வாதி திருநாளைத்
தன்னோடு வைதுக்கொணனே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
சிங்மாய் னி ருனே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
க்ருஷ்னாய் லைகள் செய்னே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
வாசி ரானாய் அருள்னே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
         லகஹோத்வ ப்புவே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஸ்ரீ மிதேவி, ஸ்ரீ ளா தேவி மேனே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
திருவிதாங்ூர் வம் பொக்கிமே 
போற்றி ! போற்றி !
 
 
வேட்டையாடும் வில்லாளியே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ங்குமுடற்ரையில் ராடும்
   னே போற்றி ! போற்றி !
 
 
 ராணி ப்ரிதர்ஷினியின்
பின் செல்னே போற்றி ! போற்றி ! 
 
 
லா சினே போற்றி ! போற்றி !
 
 
ூன்று வாசல் னப்பான இளைனே
போற்றி ! போற்றி !
 
      
திசேஷ அந்னே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ளிப்மாணிக்மாலை
ங்கானே போற்றி ! போற்றி !
 
 
நாபியிலும்,கையிலும் தாரை
டைனே போற்றி ! போற்றி !
 
 
      முப்து ருக்கு அருளும்
தேவாதி தேனே போற்றி ! போற்றி !
 
 
  யில்லியை விமென்மையானே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஒற்றைக்கல் பக்சாம்ராஜ்ரானே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஒன்ரை லகஷம் கோடி சம்த்குமானே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
  திருப்பாற்டல் நானே போற்றி ! போற்றி !
 
 
துர்வேபாராம் கேட்னே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
ஸ்ரீத் பாத அதாமே
போற்றி ! போற்றி ! 
 
 
ஹஸ்நாதி மே
போற்றி ! போற்றி !
 
 
கோபாவல்லியின் உள்ளம்
கவர் கள்வனே போற்றி ! போற்றி !வர்வர்வர் வர் கள்வனே 
 
 
 கோபாலவல்லியின் கூட்டத்தை
ரக்ஷிப்பவனே போற்றி  ! போற்றி !
 
 
 
ரக்ஷிப்பவனே பலமே பலனே

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP