ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, October 23, 2012

ஆஹா . . . ஆஹா . .

ராதேக்ருஷ்ணா

த்நாபா . . .

சுமாவேட்டையாடினாயா ? 

உன் பகர் எல்லோரையும் பார்ததாயா ?

துஷ்ம்ஹாரம் செயது விட்டாயா ? 

நான் மட்டும் ங்கில்லையே . . .

என் துக்கம் உனக்குத் தெரிந்துவிட்தே !

நான் உன்னை நினைப்து தானே ரி !

னால் ீ என்னை நினைதுக்கொணடாயே !

தற்கு நான் என் கைமாறு செய்வேன் ?

நான் உன்னுடைநாதை
விடாமல் பிப்னில்லையே ?

நான் உன்னுடை திரு மிகுந்
ந்புரிவாசி இல்லையே ?

 து திருடியில் மா
ணாதி செயனில்லையே ?

னக்காக எதையும் துளி
தியாகம் செயனில்லையே ?

பெரிவைராக்கிசாலி இல்லையே ?

நல்ஞானி இல்லையே ?

மாபகதன் இல்லையே ! ? !


யினும் நீ என்னை நினைத்துக்
 கொண்டாயே !


என்ன செய்வேன் என் பத்மநாபா !இந்த குழந்தையின்  அழுகையை
மாற்றிவிட்டாயே !நான் உன் குழந்தை என்பதை
  நிரூபித்துவிட்டாயே ! ! !நான் பத்மநாபனின் குழந்தை !ஆஹா . . . ஆஹா . . . . .0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP