ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, November 13, 2012

அகலாக,திரியாக,ஜோதியாக!

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 
பாளி ! ! !
 
 
அன்பே அலாக,
சிதையே திரியாக,
பகதியே ஜோதியாக....
 
 
குரு க்ருபையே அலாக,
நாமே திரியாக,
க்ருஷ்னே ஜோதியாக . . .
 
 
பாமே அலாக,
    வேவ்யாரே திரியாக,
சுகப்ரும்மே ஜோதியாக . . .
 
 
வால்கியே அலாக,
ராமாமே திரியாக,
ரானே ஜோதியாக . . .
 
 
       ப்ருந்தாமே அலாக,
ப்ரேமையே திரியாக,
கோபிகைளே ஜோதியாக . . .
 
 
ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரே அலாக,
மற்ஆழ்வாரெல்லாம் திரியாக,
     ஆணடாளே ஜோதியாக . . .
 
 
ஸ்ரீவைஷ்வம் அலாக,
108 திவ்தேமும் திரியாக,
ஸ்வாமி ராமானுரே ஜோதியா . . .
 
 
லியுகம் அலாக,
ரே ராம ரே க்ருஷ்திரியாக,
ஸ்ரீ க்ருஷ்சைதன்ரே ஜோதியாக . . .
 
 
    பாமே அலாக,
ந்து தர்மே திரியாக,
  ந்தே மாமே ஜோதியாக . . .
 
 
ராதேக்ருஷ்ணா த் ங்மே அலாக,
 கோபாவல்லியே திரியாக,
ராதேக்ருஷ்ணா நாமே ஜோதியாக . . . 
 
 
ந்பாளிக்கு 
என் க்ருஷ்னுக்கு இனை
விளக்கேற்றினேன் அடியேன் ! ! !
 
 
ந்விளக்குளின் ஒளியில்,
ஞ்ஞான இருள் ங்கட்டும். . .
 
     
நம் கண்ணன் நம்மைக் காப்பான் !
நம் இந்து தர்மம் நம்மைக் காக்கும் !
 
 
  
   

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP