ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, November 16, 2012

க்ருஷ்ணதாசன் !

ராதேக்ருஷ்ணா

காமே . . .
என்னோடு ீ இருக்முடியாது !

கோமே . . .
ன்னோடு இருந்தால் உனக்கு ஷ்டம்!

துக்மே . . .
ன்னை ஜெயிக்முடியாது !

குப்மே . . .
என்னை ீ எதுவும் செய்முடியாது !

தோல்வியே . . .
னக்கும் உனக்கும் சம்ந்மில்லை !

மே . . .
என்னை முறுமுடியாது !

ந்தேமே . . .
என் ழியில் முடியாது !

    வியாதிளே . . .
என்னை ீ அழிக்முடியாது !

விதியே . . .
என் வாழ்வில் விளையாமுடியாது !

மே . . .
என்றுமே ீ என்னை நெருங்முடியாது !

என்டா . . .
வன் தில் உறுகிறான்
என்று நினைக்கிறாயா. . . 

நான் உவில்லை ! ! !
துவே தியம் !

து மல்ல . . .
து பகதியின் நிலை . . .

பகனின் உன்நம்பிக்கை . . .
சைக்முடியாநம்பிக்கை !

து ந்தாலும் நான் க்ருஷ்தாசன் !
னால் என்னிடம் எதுவும் நெருங்காது !

யும் க்ருஷ்தானே . . .
யும் க்ருஷ்தாசியே . . .

நாம் பகதிக்காகப் பிந்வர்கள் !
து மட்டுமே நம்மிடம் நெருங்கும் !


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP