ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, November 3, 2012

சும்மா இரு ! ! !


ராதேக்ருஷ்ணா

விட்டுக்கொடு . . .

உன் க்ருஷ்னுக்கு
உன் வாழ்வில் முடிவெடுக்
நீ கொஞ்சம் உன்
ஹம்பாவத்தை விட்டுக்கொடு !


உன் க்ருஷ்ன்
னக்கு வேண்டிதை செது
கொடுக்க நீ கொஞ்சம் உன்
சையை விட்டுக்கொடு !


உன் க்ருஷ்ணன்
து ஷ்ங்ளை எல்லாம்
மாற்ற நீ கொஞ்சம் உன்
யோனைளை விட்டுவிடு !


உன் க்ருஷ்ணன்
து பிரச்னைளுக்கு தீர்வு
நீ கொஞ்சம் உன்
திட்ங்ளை எல்லாம் ந்துவிடு !


உன் க்ருஷ்ணன்
உன் வியாதிளை ரி செய்து
னக்கு பூரோக்கியம்
நீ கொஞ்சம் உன் புலம்பல்ளை
எல்லாம் ஓரம் தள்ளி வை !


விட்டுக்கொடுப்வர்
கெட்டுப்போதில்லை !

 க்ருஷ்னிடம் தன்னை
ஒப்டைப்வர் வீணாதில்லை !

    வியத்தோடிருப்வர்
தோற்ப்பதில்லை !

  பக்தி செய்வர்
சோர்ந்து போதில்லை !

நாமம் பிப்வர்
தற்கும் அஞ்சுதில்லை !

     கொஞ்நேரம் உன்
க்ருஷ்னிடம் உன் வாழ்வை
ஒப்டைத்து விட்டு சும்மா இரு !

ந்கொஞ்நேரத்தில்
உன் வாழ்வில் டக்கும்
அற்புங்களைக்கவனி  னி !


வாழ்வே சுமாயிருக்கும் !
மோ மைதியாயிருக்கும் !

  
 

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP