ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Thursday, November 22, 2012

உணர்வாய் ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
 ப்ரார்த்னை
செய்து கொண்டே வா !
 
நாம ஜபம்
செய்து கொண்டே வா !
 
 முயற்சிளை
செய்து கொண்டே வா !
 
மைளை
செய்து கொண்டே வா !
 
பக்தி
செய்து கொண்டே வா ! 
 
 நிதாமாக இரு !
 
பொறுமையை இழக்காதே !
 
நம்பிக்கையை விடாதே !
 
 
நிச்யம் காலம் ரும் !
 
வாழ்வில் வெற்றி பெறுதை
யே கண்ணாரக் காண்பாய் . . .
 
கின் ரித்தித்தைப் புரட்டிப் பார் !
 
 பொறுமையோடிருப்ரும்,
முயற்சியை விடாரும்,
நம்பிக்கையோடு வாழ்ரும்,
தோற்தே இல்லை . . .
 
    ப்ரஹ்லானின் பொறுமை
னை ஜெயிக்வைத்து !
 
பாண்ரின் நம்பிக்கை
வர்ளுக்கு ராஜ்ஜியம் ந்து !
 
த்ரௌதியின் நாபம்
வள் மாத்தைக் காத்து !
 
 குந்தி தேவியின் ப்ரார்த்னை
வள் குடும்த்திற்கு ழி காட்டிது !
 
துருனின் விடா முயற்சி
னுக்கு ஸ்ரீ ரியின் ரினம் ந்து !
 
 தா பிராட்டியின்
பக்தி அளை ரானிடம் சேர்த்து !
 
உன் னம் திமாகட்டும் !
உன் நம்பிக்கை உறுதிடட்டும் !
உன் முயற்சி அதிமாகட்டும் !
உன் பக்தி ரட்டும் !
உன் நாபம் கூடட்டும் !
உன் பொறுமை ளட்டும் !
 
த்திமாய் இதெல்லாம் நிந்மா
உன்னித்தில் இருக்கும் த்தில்,
ீ உன்னுள்ளே க்ருஷ்னை உணர்வாய் !
 
க்ருஷ்னை உணர்வாய் . . .
 
 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP