ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Friday, December 28, 2012

என் அருமைக் குழந்தையே ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா
 
 
ருவார் . . . இருப்பார் . . . செல்வார் !
 
 
னிதர்கள் திரென்று ருவார் !
 
தேவையென்றால் இருப்பார் !
 
காரியம் முடிந்வுடன் செல்வார் !
 
 அனால் னிதர்கள்
ந்துவிட்டாரென்று ந்தோஷப்டாதே !
 
உன்னோடு இருக்கிறார்கள்
என்று அஹம்பாவப்டாதே !
 
திரென்று உன்னை விட்டுச்
சென்றுவிட்டால் ருதப்டாதே ! 
 
 
 
வார் . . . இருப்பார் . . . செய்வார் !
 
 
க்ருஷ்ணன் ஒரு நாளும் வார் !
 
நம்மோடு என்றுமே இருப்பார் !
 
எப்பொழுதும் மக்கு நன்மையே செய்வார் !
 
 
னால் க்ருஷ்னை
ரு நாளும் வாதே !
 
எப்பொழுதும் க்ருஷ்ணன் இருப்தால்
தற்கும் அஞ்சாதே !
 
னக்கு ன்மையே டப்தால்
ரு பொழுதும் புலம்பாதே !    
 
 
 
சொல்வார் . . . திருதுவார் . . . துவார் !
 
 
குரு மக்கு நல்விங்ளைச் சொல்வார் !
 
குரு ம்மைத் திருதுவார் !
 
குரு நம்மை நல் ழியில் துவார் !
 
 
 அனால் குரு சொல்லை
ரு பொழுதும் றாதே !
 
உன்னைத் திருதும்போது
ந்தும் அதைத் டுக்காதே !
 
குரு சொல்லும் ழியைத் வி
வேறு எதுவும் யோசிக்காதே !
 
 
ணர்வாய் . . . வாழ்வாய் . . .சுகிப்பாய் !
 
பகதியை உணர்வாய் . . .
 
நாதோடு வாழ்வாய் . . .
 
க்ருஷ்னோடு சுகிப்பாய் !
 
 
என் அருமைக் குந்தையே . . .ீ சுகா
ீ அன்னந்தன்மாய் இருக்கவ    
 

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP