ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Saturday, January 30, 2016

உன் உரிமை

ராதேக்ருஷ்ணா !!!

உன் உரிமை க்ருஷ்ண பக்தி செய்வது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண நாமம் சொல்வது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண சிந்தனையில் இருப்பது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண தியானத்தில் திளைப்பது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண க்ருபையை அனுபவிப்பது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண லீலையில் மயங்குவது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண மாயையை ஜெயிப்பது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ண அன்பில் அழுவது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ணனோடு பேசுவது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ணனோடு ஆடுவது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ணனோடு அலைவது !

உன் உரிமை க்ருஷ்ணனோடு வாழ்வது !

உன் உரிமையைத் தடுக்கக் கண்ணனுக்கே அதிகாரமில்லை !!!

மற்றவர் சொல்ல என்ன இருக்கிறது ???

பொய்யாய் வாழ்ந்தது போதும் !!!
பொய்யாய் ஏமாந்தது போதும் !!!

வா... எல்லாம் உடைத்து வெளியில் வா !!!

உனக்காக உன் கண்ணன் இதோ காத்திருக்கிறான் ....

உன் உரிமை உன் க்ருஷ்ணன்...

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP