ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, December 20, 2016

நீயே போதுமடி பெண்பிள்ளையே !

மாயனை நாங்கள்
தூய மலரிட்டு
தொழச் செய்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

வடமதுரை மைந்தனை
தூமலர் தூவித்
தொழச் செய்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தூய பெருநீர் யமுனையும்
தொழுத தூயவனுக்கு
தூமலர் தூவச்செய்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

ஆயர்குல அணி விளக்குக்கு
அழகாய் தூமலரை
தூவச்செய்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தாயைத் தொழுத
தாமோதரதனைத்
தொழுது தூமலர்
தூவ வைத்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தூமலர் தூவி
தூயோமாய் தொழுது
தூயவனின் திருநாமத்தை
வாயினால் பாட வைத்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

மனதால் அவனை
நினைக்கத் தெரியாத
எங்களையும் அவனையே
சிந்திக்க வைத்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தூயவனின் நாமமே
எம் பாவத்தை எரித்து
எம்மை தூய்மையாக்கும்,
என சத்தியம் செய்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தூயவனின் நினைவே
இனியும் பாவம்
செய்ய விடாமல்
தூய்மையாய் காக்கும்
என துணிவைத் தந்தாயடி
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

தூயவனின் நாமம்
தூயவனை விட
தூய்மையானது எனச்
சொன்ன தூயவளே...
எம்மை தூய்மையாக்க
நீயே போதுமடி...
பெரியாழ்வாரின்
பெண்பிள்ளையே !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP