ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Wednesday, December 28, 2016

ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !

புள்ளின் வாய்
கீண்ட கண்ணனின்,
கீர்த்தியை பாடின,
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


பொல்லா அரக்கனைக்
களைந்த ராமனின்,
கீர்த்தியைப் பாடின,
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


கீர்த்தியைப் பாடும்
கிறங்கிய பாவைகளின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


பாவைகள் கூடும்
பாவைக்களத்தின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


வியாழன் உறங்கி,
வெள்ளி எழுந்தக்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


புள்ளும் சிலம்பும்
புனித விடியலின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


சகியின் சிருங்கார
கண் அழகின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


குள்ளக் குளிரக்
குடைந்து நீராடும்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


பள்ளிக் கிடக்கும்
க்ருஷ்ண பாவையின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


கண்ணனைக் கூடும்
நல்ல நாளின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


கள்ளம் தவிர்ந்தால்
உண்டாகும் சங்கமத்தின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


கலந்தால் கிடைக்கும்
கண்ணனின் கலவியின்
கீர்த்தியைப் பாடின
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


கள்ளம் தவிர்த்து,
கண்ணனைப் பிடித்து,
காதலை வளர்த்த,
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


அரிதான ஹரியை
துரிதமாய் அறிவதே,
அறிவெனச் சொன்ன
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


சிறிதும் அறிவிலாத,
சரியான பிரியமிலாத,
அறியும் குறியிலாத,
புரியாத சிறியரான எமக்கும்
ஹரியை பிரியமாய்
உரிமையாய் சொல்லும்
ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !


அரிதான கல்பவல்லியே,
ஹரி தான கல்பவல்லியே,
துரிதமாய் வா !
அறிவைத் தா !
ஹரியைத் தா !


ஹரி சந்தன கல்பவல்லியே !
ஹரி என்றாலே
சரிதானே என்று
அறிந்த உனக்கே
உரியது வந்தனங்களே !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP