ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, January 10, 2017

ஜல்லிக்கட்டு

ஜல்லிக்கட்டு... வதை அல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... விதை !

ஜல்லிக்கட்டு... கொலை அல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... காளையின் வாழ்வு !

ஜல்லிக்கட்டு... இறக்குமதியல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... தேசத்தின் அடையாளம் !

ஜல்லிக்கட்டு... கொடுமை அல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... புனித வீரம் !

ஜல்லிக்கட்டு... ஏமாற்று அல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... தன்னம்பிக்கை !

ஜல்லிக்கட்டு... மண்ணின் மாண்பு !
ஜல்லிக்கட்டு... காளையின் மாண்பு !

ஜல்லிக்கட்டு... பழங்கதை மட்டுமல்ல !
ஜல்லிக்கட்டு... எதிர்கால நம்பிக்கை !

ஜல்லிக்கட்டு... நடந்தால் நாளை நடக்கும்
வீரமாக நம் எதிர்கால சந்ததி...

காளையின் வீரம்...
காளையர்களின் தீரம்...

எதிர்காலம் வாழ,
உழவு வாழ,
உழவன் வாழ,
காளை வாழ,
தமிழகம் வாழ,
பாரதம் வாழ,
ஜல்லிக்கட்டு நடக்கவேண்டும்...
ஜல்லிக்கட்டு நடக்கும்...

©குருஜீ கோபாலவல்லிதாசர்

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP