ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, January 12, 2017

விவேகானந்தரைப் பிடி !

விவேகம் வேண்டுமா ?!
ஆனந்தம் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

வீரம் வேண்டுமா ?!
தைரியம் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

உற்சாகம் வேண்டுமா ?!
உத்வேகம் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

ஞானம் வேண்டுமா ?!
வைராக்கியம் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

நிதானம் வேண்டுமா ?!
நிரூபிக்க வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

நம்பிக்கை வேண்டுமா ?!
நல்ல எண்ணங்கள் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

தெய்வீகம் வேண்டுமா ?!
தெளிவு வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

மாற்றம் வேண்டுமா ?!
மானிடராய் வாழ வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

தூய்மை வேண்டுமா ?!
துறவு புரிய வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

திடம் வேண்டுமா ?!
வலிமை வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

தேச பக்தி வேண்டுமா ?!
சேவை செய்ய வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

சாதிக்க வேண்டுமா ?!
சமாதானம் வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் படி...

உணர வேண்டுமா ?!
உள்ளொளி வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

மனோபலம் வேண்டுமா ?!
மகிழ்ச்சி வேண்டுமா ?!
விவேகானந்தரைப் பிடி...

நீ தேடும் உயர்ந்தவை எல்லாம்
ஓரிடத்தில்...
விவேகானந்தரிடத்தில்...

நம்பினார் கெடுவதில்லை...
விவேகானந்தரை...
விரும்பினோர் வீணானதில்லை...

இன்று விவேகானந்தர் பிறந்தநாள் !
கொண்டாடு !
இது உன் கடமை !
இது உன் உரிமை !

விவேகானந்தரைப் படி...
விவேகானந்தரைப் பிடி...
நீயும் விவேகானந்தன் ஆகமுடியும் !
நீயும் நிவேதிதா ஆகமுடியும் !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP