ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Wednesday, January 4, 2017

மார்கழி நாயகி நீயே !

முப்பத்து மூவருக்கும்
முதல்வன் நீயே !
முன் சென்று எல்லாம்
தீர்ப்பவன் நீயே !
என்று சொன்னாயே ,
மார்கழி நாயகி நீயே !

தேவைக்காக வரும்
தேவருக்காக பரிபவன் நீயே !
தேவையை தெளிவாய்
தெரிந்தவன் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

கலியின் கொடுமை தீர்
கலியே நீயே !
துளியும் யோசிக்காமல்
துயிலெழாய் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

பக்தரைக் காப்பதில்
வல்லவன் நீயே !
பக்தரின் விரோதியை
அழிப்பவன் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

தப்பே செய்பவருக்கு
வெப்பம் தந்து,
தப்பில்லாமல் தட்டிக் கேட்டு
தப்பைத் திருத்துபவன் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

அமலனும் நீயே !
நிமலனும் நீயே !
விமலனும் நீயே !
கமலனும் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

மென் முலையாள் நீயே !
மெல்லிடையாள் நீயே !
செவ்வாயினாள் நீயே !
செல்வி நீயே நப்பின்னாய் !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

திருவுக்கும் திரு நீயே !
தரும் தெய்வம் நீயே !
துயிலெழுவாய் நீயே !
நப்பின்னாய் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

உக்கமான விசிறியை
ஊக்கமாக தந்து,
தட்டொளியான கண்ணாடியை,
சட்டெனவே தந்து,
பட்டென அருள் நீயே !
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

உன் மணாளனும் நீயும்,
நின் அடிமையான எமக்கு,
நீர் ஆடி ஆடி வந்து,
நீராட்ட வேண்டுமே,
என்று சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

மார்கழியில் நாள் கழிய,
மார்கழியில் பாவம் கழிய,
மார்கழியில் வினை கழிய,
மார்கழியில் அகம் கழிய,
மார்கழியில் பாவை சொன்னாயே !
மார்கழி நாயகி நீயே !

மார்கழிக்கும் நாயகி நீயே !
மாறாதவனுக்கும் நாயகி நீயே !
மாறாத நாயகியும் நீயே !
மாற்றம் தரும் நாயகியும் நீயே !
மார் தட்டி சொல்லுவோம் நாமே !
மார்கழியில் உன் நாமமே !

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP