ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Thursday, March 9, 2017

முடியுமா ?!?

முடியுமா ?!?
உன்னால் முடியுமா ?!?

முடிந்ததை முடியாதென நீ நினைத்தால்,
முடியாதபடி உன் எண்ணமே முடிவுகட்டிடும் !

முடிந்ததை முடியாதென நீ நினைத்தால்,
முடியாத பலவீனம் உன்னை வந்துசேரும் !

முடிந்ததை முடியாதென நீ நினைத்தால்,
முடிக்கும் உற்சாகம் முடிந்துவிடும் !

முடிந்ததை முடியும்போது,
நீ முடிக்க முயன்றால்,
முடியாததும் உன்னால் முடிக்க முடியும் !

முடிவை...நீ எடு...
முடியுமென...நீ நம்பு...
முடிக்க...முயல்...
முடியாவிடில்...முதல்வனின் கை உனக்காக முடிக்கவைக்கும்...

உன்னால் முடியாதென,
உலகமே சொன்னாலும்,
முதல்வனை நம்பி,
முடியுமென நீ முயன்றால்,
புதிய விடியல் உனக்காக...

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP