ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Wednesday, October 25, 2017

தளபதி

தேவர்களின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

பக்தர்களின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

தமிழகத்தின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

செந்தூரின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

ஞானத்தின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

விண்ணவரின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

மண்ணவரின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

இந்துக்களின் "தளபதி" இவன் மட்டுமே !

சுனாமியையும் ஜெயித்த
"தளபதி" இவன் மட்டுமே !

சூரனையும் வதைத்த "வெற்றித் தளபதி" இவன் மட்டுமே !

இவன் மட்டுமே எங்கள் "தளபதி" !
இவன் மட்டுமே என்றும் "தளபதி" !
இவன் மட்டுமே மெய்யான "தளபதி" !

இவனே எங்கள் "அழகுத் தளபதி" !
இவனே எங்கள் "இளம் தளபதி!
இவனே எங்கள் "தெய்வத் தளபதி" !

இவனே எங்கள் செந்தூரான் !
இவனே எங்கள் ஸ்கந்தன் !
இவனே எங்கள் முருகன் !
இவனே எங்கள் ஸ்வாமிநாதன் !

இவனே எங்களின்
"நம்பிக்கைத் தளபதி " !
இவனை நம்பினார்
ஒரு நாளும் கெடுவதில்லை !!!

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP