ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Tuesday, March 1, 2011

என் கடமை !

ராதேக்ருஷ்ணா

எனக்கென்று தனியாக
எத்தனை விஷயங்களை
என் க்ருஷ்ணன்
தந்திருக்கின்றான் . . .

ஆஹா ! நினைத்தாலே
மேனி எல்லாம் சிலிரிக்கிறது ! 

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லாவற்றையும் பார்க்கத்
தனியாக எனக்கென்று
கண்களைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லாவற்றையும் கேட்கத்
தனியாக எனக்கென்று
காதுகளைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
வேலைகளைச் செய்யத் 
தனியாக எனக்கென்று
கைகளைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
உலகில் நடை போடுவதற்குத்
தனியாக எனக்கென்று
கால்களைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லோரிடமும் பேசுவதற்குத்
 தனியாக எனக்கென்று
வாய் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லாவற்றையும் சிந்திப்பதற்கு
தனியாக எனக்கென்று
புத்தியை தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லாவற்றையும் ருசிப்பதற்கு
தனியாக எனக்கென்று
நாக்கைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
எல்லா வாசனைகளையும் அனுபவிக்க
தனியாக எனக்கென்று
மூக்கைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
இந்த வாழ்வை அனுபவிக்க
தனியாக எனக்கென்று
ஒரு உடலை தந்திருக்கின்றான் . . .

என் க்ருஷ்ணன்
இந்த வாழ்வில் நான் ஜெயிப்பதற்கு
தனியாக எனக்கென்று
திறமைகளைத் தந்திருக்கின்றான் . . .

யார் கண்களாலும்
நான் பார்க்கவேண்டிய
அவசியமேயில்லை !

யார் காதையும்
இரவல் வாங்கிக்கொண்டு
நான் கேட்கவேண்டியதில்லை !

யாருடைய வாயையும்
வாடகை வாங்கி நான்
பேசவேண்டிய அவசியமில்லை !

இது போல் அடுத்தவர்
உடலைக் கொண்டு இந்த
வாழ்வை நான் வாழவேண்டிய
துர்பாக்கியம் இல்லை !

ஆஹா !
க்ருஷ்ணா !
அற்புதம் ! அதிசயம் ! சுகம் !
எனக்கென்று தனியாக நீ
சுவாசம் தந்திருக்கிறாய் !

எனக்கென்று தனியாக நீ
தூக்கம் தந்திருக்கிறாய் !

எனக்கென்று தனியாக நீ
பலம் தந்திருக்கிறாய் !

எனக்கென்று தனியாக நீ
உணர்வுகளைத் தந்திருக்கிறாய் !

எனக்கென்று தனியாக நீ
ஒரு வாழ்வைத் தந்திருக்கிறாய் !

நான் தான் ஒழுங்காக இதையெல்லாம்
உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும் !

வேறு ஒன்றுமே விசேஷமாக
நான் செய்யவேண்டாம் ! ! !

எல்லாவற்றையும் நீ தந்துவிட்டாய் ! ! !

இனி வாழ்வது என் கடமை !

உன் கடமை எல்லாம் தந்துவிட்டாய் ! ! !

இனி என் கடமையைச்
சத்தியமாக நான் ஒழுங்காகச் செய்வேன் ! ! !

க்ருஷ்ணா . . .
நன்றி . . .
க்ருஷ்ணா . . .


0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP