ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Friday, March 11, 2011

நீ தயாரா ! ! !

ராதேக்ருஷ்ணா


மீரா . . .
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய சகி !

மீரா . . . 
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய கோபி !

மீரா . . . 
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய தாஸி !

மீரா . . . 
க்ருஷ்ணனின் ப்ரிய நாயகி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ணனின்  செல்லக்குட்டி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ணனின் ப்ரேம நிதி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ணனின் ரஹஸ்ய சொத்து !

மீரா . . .
க்ருஷ்ணனின் விசேஷ முத்து !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண ப்ரேம ரசிகை !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண லீலா சூடாமணி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண பஜன ராணி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண ஸ்ருங்கார ப்ரியை !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண ஸ்மரண யுவராணி !

மீரா . . .
ராதா க்ருஷ்ண பக்த ப்ரியை !

மீரா . . .
க்ருஷ்ண ராச நித்ய சகி !

மீரா . . .
ராதிகா க்ருஷ்ண நிரந்தர தாஸி !

மீரா . . .
க்ருஷ்ணனுக்கு ப்ரேமை தரும் ப்ரேமி !

மீரா . . .
வ்ருந்தாவன பித்து . . .

மீரா . . .
த்வாரகாநாத ஆகாரம் . . .

மீரா . . .
என் அம்மா . . .

மீரா . . .
என் தோழி . . .

மீரா . . .
என் குரு . . .

மீரா . . .
என் யஜமானி . . .

மீரா . . .
வேறொன்றும் வேண்டாம் கண்ணா !

என்றும்,
மீராவின் தாஸியாக வாழ வரம் கொடு !

க்ருஷ்ணா . . .
நீ எனக்கு மீரா மாதாவின்
தாஸியாக வரம் தந்தால்,
அதற்குப் பதிலாக என்னுள் இருக்கும்
உனக்கு உடனேயே
மோக்ஷம் தருவேன் . . .

நீ தயாரா ? ? ?

க்ருஷ்ணா . . .
சீக்கிரம் பதில் சொல் . . .

எனக்கு மீரா மாதா வேண்டும் ! ! !

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP