ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி

திருவனந்தபுரம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாப ஸ்வாமி
அனந்தபுர நகரம் புகுதுமின்றே !

Search This Blog

Thursday, March 17, 2011

கோடி நமஸ்காரங்கள் !

ராதேக்ருஷ்ணா

தேவகி மாதா !

உன் திருவடிகளில்
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய மணி வயிற்றுக்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய வாத்சல்ய பாவத்திற்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய பரிதவிப்பிற்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய அசராத மனதிற்கு
 கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய மாறாத நிதானத்திற்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய த்ருட பக்திக்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !

உன்னுடைய நிர்மலமான இதயத்திற்கு
கோடானு கோடி நமஸ்காரங்கள் !
 
இன்னும் சொல்லவேண்டும் . . .
காத்திரு . . . 

  

0 comments:

About


Radhekrishna Sath Sangam . . .The Secured Sacred Spiritual Journey towards salvation . . .Founded by HER HOLINESS POOJYA SHREE SHREE AMMA . . .

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP