ஆனந்தவேதம்

உனக்காக,உன் வாழ்க்கைக்காக,உன் ஆனந்தத்திற்காக...

Search This Blog

Tuesday, February 14, 2017

காதலித்துப் பார் !

காதல் !
காதல் என்றால் அன்பு !
காதல் என்றால் உரிமை !
காதல் என்றால் அக்கறை !
காதல் என்றால் தியாகம் !
காதல் என்றால் புரிதல் !
காதல் என்றால் தெய்வீகம் !

காதலித்ததுண்டா !?!

இனி காதல் செய் !

காதல் பலவிதம் !
ஒவ்வொரு காதலுக்கும்
ஒரு மரியாதை, ஒரு மேன்மை உண்டு !

பெற்றோரைக் காதலிப்பவர்
பெருமை அடைகின்றார் !

குழந்தைகளைக் காதலிப்பவர்
குதூகலம் அடைகின்றார் !

கடமைகளைக் காதலிப்பவர்
கடவுளைப் பெறுகின்றார் !

பொறுப்புகளைக் காதலிப்பவர்
புகழ் பெறுகின்றார் !

மனைவியைக் காதலிப்பவர்
மன நிறைவு பெறுகின்றார் !

கணவனைக் காதலிப்பவர்
கண்ணியம் பெறுகின்றார் !

குடும்பத்தைக் காதலிப்பவர்
குலத்தைப் பெறுகின்றார் !

நல்லதைக் காதலிப்பவர்
நன்மை பெறுகின்றார் !

புத்தகங்களை காதலிப்பவர்
அறிவை பெறுகின்றார் !

உடற்பயிற்சியைக் காதலிப்பவர்
வனப்பைப் பெறுகின்றார் !

மொழியைக் காதலிப்பவர்
புலமை பெறுகின்றார் !

இயற்கையைக் காதலிப்பவர்
இனிமை பெறுகின்றார் !

தொழிலைக் காதலிப்பவர்
மேன்மை பெறுகின்றார் !

பிரச்சனைகளைக் காதலிப்பவர்
தீர்வு பெறுகின்றார் !

நாட்டைக் காதலிப்பவர்
நலம் பல பெறுகின்றார் !

உலகைக் காதலிப்பவர்
உயர்வு பெறுகின்றார் !

அமைதியைக் காதலிப்பவர்
அறம் பெறுகின்றார் !

கண்ணனைக் காதலிப்பவர்
கண்ணனையே பெறுகின்றார் !

உன் காதல் இதில் எது ?!?
இது எல்லாமே உன் காதல் என்றால்,
உன்னைக் காதலிக்க
உலகமே உண்டு !!!

0 comments:

  © Blogger templates Newspaper III by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP